دستورالعمل اداره كار

 1. افراد مشمول و مدارك مورد

دستورالعمل اجرايي بند (و) ماده(80) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 1. كليه مفاد آيين نامه اجرايي بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال 1390 ساري و جاري خواهد بود.

 2. كليه كارفرمايان بهره مند از مزاياي ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه كماكان مي توانند از مزاياي بيمه اي آيين نامه مربوط حداكثر تا سقف 5 سال بهره مند گردند.

 3. كليه كارفرمايان مستقر در مناطق آزاد تجاري مي توانند در صورت به كارگيري نيروي كار جديد ايراني ثبت نام شده نزد مراكز كاريابي و با رعايت مفاد آيين نامه از تخفيفات بيمه اي برخوردار گردند.

 4. كارگران خارجي شاغل در جمهوري اسلامي ايران مشمول استفاده از تخفيفات بيمه اي اين آيين نامه نخواهند بود.

 5. كليه كارفرمايان واجد شرايط مي توانند مطابق جدول مندرج در آيين نامه اجرايي مربوطه از تخفيفات حق بيمه سهم كارفرما حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه به شرح ذيل بهره مند گردند.

   1-5. در سال اول برنامه كارفرما با پرداخت 2% سهم كارفرمايي , از پرداخت 18% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

   2-5. در سال دوم برنامه كارفرما با پرداخت 4% سهم كارفرمايي , از پرداخت 16% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

   3-5. در سال سوم برنامه كارفرما با پرداخت 6% سهم كارفرمايي , از پرداخت 14% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

  4-5. در سال چهارم برنامه كارفرما با پرداخت 8% سهم كارفرمايي , از پرداخت 12% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

   5-5. در سال پنجم برنامه كارفرما با پرداخت 10% سهم كارفرمايي , از پرداخت 10% حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهد بود.

 6. تداوم  اعمال تخفيفات بيمه اي براي كارفرمايان بهره مند از ابتداي سال 1395 به بعد منوط به تصويب آن در برنامه هاي آتي توسعه خواهد بود.

 7. حق الزحمه به كارگماري موسسات مشاوره شغلي و كاريابي غير دولتي بابت جويندكان كار بكارگمارده شده ناشي از اعمال بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به ميزان 1,400,000 ريال (يك ميليون و چهارصد هزار ريال) تعيين گرديده و جوينده كار بكار گمارده شده موظف به پرداخت آن مي باشد ضمن اينكه كاريابي به جز مبلغ تعيين شده حق دريافت هيچ نوع مبلغ ديگري را ندارد.

 8. وظايف و اختيارات معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال به شرح ذيل تعيين مي گردد.

   الف: تعيين مراحل انجام كار و نظارت بر فرايند امور مربوط به بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه .

   ب: تهيه و تدوين فرم ها , كاربرگ ها وو شيوه نامه هاي مورد نياز در جهت تسهيل در روند اجراي امور و ايجاد وحدت رويه.

   ج: بررسي موانع و مشكلات موجود در مراحل مختلف اجرايي آيين نامه و ارايه راهكارهاي مناسب.

   د: بررسي و تعيين تكليف موارد خاص از قبيل نحوه كارگزيني نيروي كار جديد به جاي نيروي كار اخراج شده , مستعفي و ... نحوه انتقال كارگاههاي بهره مند از مزاياي آيين نامه به ساير مناطق , چگونگي بهره مندي كارگاههاي داراي محل دفتر و كارگاه مجزا, نحوه استفاده كارگاههاي داراي نمايندگي و شعب در سطح كشورو...

   ه: تهيه گزارشات لازم در خصوص روند اجراي امور در جهت ارائه به دستگاهها و ارگانهاي ذيربط.

   تبصره : كليه شيوه نامه هاي اجرايي صادره در ارتباط با وظايف و اختيارات فوق الذكر مي بايست با تاكيد و هماهنگي وزارت تعاون , كار و رفاه اجتماعي (معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال) به واحدهاي اجرايي تابعه ابلاغ گردد.

 9. وظايف ادارات كل تعاون , كار و رفاه اجتماعي استان ها و ادارات تابعه به شرح ذيل تعيين مي گردد :

   الف :  نظر به لزوم استفاده از توان بخشي خصوصي (كاريابي هاي غير دولتي) در اجراي امور , ضروري است مديران كل تعاون , كار و رفاه اجتماعي استان در خصوص معرفي نيروي كار به كارفرمايان متقاضي , تعامل و هماهنگي لازم را با انجمن صنفي كاريابي ها(در صورت وجود) ودر صورت عدم وجود انجمن با كاريابي هاي آن استان معمول نمايند.

     ب : ارسال فهرست اسامي كارفرمايان واجد شرايط به همراه مدارك مورد نياز به ادارات تابعه صندوق تامين اجتماعي جهت بهره مندي از تخفيفات بيمه اي .(ارائه قراردات كتبي بين نيروهاي كار جديد و كارفرماي متقاضي در زمان صدور معرفي نامه توسط ادارات تعاون كار و رفاه اجتماعي به ادارات تابعه صندوق تامين اجتماعي براي اعمال تخفيفات حق بيمه الزامي است).

      ج: رسيدگي به مسائل و مشكلات مبتلا به تابعه در زمينه اجراي ماده قانوني ياد شده.

      د: نظارت بر عملكرد مراكز كاريابي در مراحل مختلف اجراي آئين نامه .

      ه: ارسال آمار و اطلاعات نهايي مربوط به عملكرد بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به ستاد.

 10. وظايف كاريابي ها در راستاي اجراي اين آئين نامه به شرح ذيل تعيين مي گردد:

   الف: ارسال فهرست اسامي كارفرمايان واجد شرايط به همراه مدارك و مستندات مورد نياز به ادارات تعاون , كار و رفاه اجتماعي جهت ارائه به ادارات تابعه صندوق به منظور بهره مندي از تخفيفات بيمه اي.

         ب: رعايت اولويت هاي ثبت نامي و مدت زمان ثبت نام براي جويندگان كار معرفي شده به كارفرمايان واجد شرايط استفاده از تخفيفات بيمه اي.

         ج: ارسال آمار عملكرد مربوط به آئين نامه اجرائي به ادارات تعاون , كارو رفاه اجتماعي به صورت ماهيانه.

        تذكر : استان محل فعاليت كاريابي بع عنوان محدوده جغرافيايي و حوزه عملكرد كاريابي ها در معرفي جويندگان كار جهت اشتغال نزد كارفرمايان متقاضي بهره مندي از مزاياي آيين نامه تعيين مي گردد و كليه كاريابي ها موظف به رعايت آن مي باشند.

 11. در اين دستورالعمل كارگاههاي جديد التاسيس به كارگاههايي اطلاق مي شوند كه :

  الف: قبل از سال 1390 پروانمه يا مجوز فعاليت خود را از مراجع صادر كننده مجوز اخذ نموده ولي فعاليت كاري كارگاه از ابتداي سال 1390 به بعد مي باشد.

    ب: از ابتداي سال 1390 به بعد پروانه يا مجوز فعاليت خود را از مراجع صادر كننده مجوز اخذ و شروع به فعاليت نموده باشند.

 12. مراحل اجراي آيين نامه اجرايي بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مطابق نمودار گردش كار پيوست و فرم هاي طراحي شده (فرم پنجگانه پيوست) تعيين مي گردد و كليه ادارات تعاون , كار و رفاه اجتماعي , ادارات تابعه صندوق تامين اجتماعي و موسسات كاريابي غير دولتي موظف به رعايت و اجراي كامل و دقيق آن مي باشند.

   

    تذكر : فرم هاي 2و4و5 مربوط به اداره كار مي باشد و ارسال آنها توسط كارفرما الزامي نيست .

 

       افراد مشمول و مدارك مورد نياز

       توجه : همراه داشتن اصل و كپي كليه مدارك الزامي است.

      ·         مرحله اول

           1-       افرادي كه قبلا ازماده 49و 103 استفاده ميكردند ولي 5 سال كامل بهره مند نشده اند.

                               مراجعه حضوری به شعبه تامین اجتماعی مربوطه و مسئول پرونده

                 2-     افراد جديد در كارگاه جديد التاسيس: 

 

 • کپی شناسنامه و کارت ملی پشت و رو از کارفرما ( در موارد حقوقی مدارک مدیر عامل ) در کارگاههایی که کارفرما بیش از یک نفر است فرم شماره یک به تعداد نفرات و مدارک شناسایی همه افراد لازم است .

 •  کپی از مجوز فعالیت با تاریخ معتبر (برای کارفرمایان حقوقی می بایست آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ) ( برای کارفرمایان صنعتی مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری ) و برای سایر کارفرمایان کلیه مجوزها از جمله پروانه کسب و ..

 •  تکمیل فرم شماره یک ( صفحه اول و دوم )

 •  تکمیل تعهد نامه کارفرما

 •  بررسي ليست بيمه و گزارش بازرسی ( ولي اگر تا كنون ليست بيمه و گزارش بازرسي نداشته باشند ،  بازرسی توسط تامين اجتماعي انجام میشود جهت اعلام حداقل پرسنل مورد نیاز )

 • یک نسخه از اصل قرارداد کارنیرو های معرفی شده با حداقل 3 ماه اعتبار

 • رسید مبلغ 000/400/1 پرداختی ( برای هر نفر جدید )

              كارگاه هاي داير :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی پشت و رو از کارفرما ( در موارد حقوقی مدارک مدیر عامل ) در کارگاههایی که کارفرما بیش از یک نفر است فرم شماره یک به تعداد نفرات و مدارک شناسایی همه افراد لازم است .

 •  کپی از مجوز فعالیت با تاریخ معتبر (برای کارفرمایان حقوقی می بایست آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ) ( برای کارفرمایان صنعتی مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری ) و برای سایر کارفرمایان کلیه مجوزها از جمله پروانه کسب و .. تکمیل فرم شماره یک ( صفحه اول و دوم )

 •  تکمیل تعهد نامه کارفرما

 •  تمامی لیست های بیمه و بازرسی یک سال قبل از درخواست کارفرما به کاریابی ( اصل و کپی ) .( شامل جدول لیست ، پشت و رو برگه خلاصه وضعیت ، فیش پرداختی )

 •  اگر تا كنون ليست بيمه و گزارش بازرسي نداشته باشند ،  بازرسی توسط تامين اجتماعي انجام میشود جهت اعلام حداقل پرسنل مورد نیاز .

 • یک نسخه از اصل قرارداد کارنیرو های معرفی شده با حداقل 3 ماه اعتبار

 • رسید مبلغ 000/400/1 پرداختی ( برای هر نفر جدید )

 • تذکر مهم : مازاد بر بیشترین تعداد لیست بیمه از یک سال قبل از درخواست نیرو به کاریابی مشمول ماده 80 خواهند شد .

   فرم ها

 پس از دانلود فرم ها جهت مشاهده آنها برروي سيستم خود نياز به نصب نرم افزار Acrobat Reader داريد . در صورتي كه اين نرم افزار را نداريد از اينجا دانلود كنيد.

پسورد فايل : www.p30download.com

 1.  فرم شماره 1 صفحه اول

 2. فرم شماره 1 صفحه دوم  

 3. فرم تعهد نامه كارفرما